โครงการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การสมัครงานและการศึกษาต่อหลังจบการศึกษา” ในโครงการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก คุณกชสร จินดารัตน์และทีมงานแนะแนว ม.แม่โจ้ และรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ทัศนะศึกษา: โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจประกันภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยภายใต้กิจกรรม Non-Life Insurance Career Campus ณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึดษาได้เตรียมตัวสมัครงานในธุรกิจประกันภัย

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ อ.เกรียงไกร ราชกิจ

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร ราชกิจ เข้าร่วมและนาเสนอผลงานภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ. ประเทศรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2557 อาจารย์ ดร. เกรียงไกร ราชกิจ อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมและนาเสนอผลงานภาคบรรยาย 2014 4th International Conference on Mechanics, Simulation and Control ณ Moscow, Russia ในหัวข้อ “DELAY-DEPENDENT STABILITY OF CELLULAR NEURAL NETWORKS WITH MULTIPLE DELAYS” เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการกับนักวิจัยที่มาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557, ณ ห้อง 2105 อาคาร แม่โจ้ 60 ปี, เวลา 8.00 – 12.00 น. 08.00-08.45น.     ลงทะเบียน 08.45-09.00น.     พิธีเปิด กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ปีการศึกษา2557 โดย ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 09.00-10.00น.     ชี้แจงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดย คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ 10.00-10.15น.     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.15-11.00น.     บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ (หลักสูตร) อุดมศึกษา …

Continue reading

การรายงานความคืบหน้าการทำวิจัยของนักศึกษาทุนเรียนดี

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคมคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการให้นักศึกษาทุนเรียนดีชั้นปีที่2และ3รายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา

การถวายเทียนพรรษา ณ. วัดหนองอุโบสถ

เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ.วัดหนองอุโบสถ เนื่องในวันเข้าพรรษา

การแนะนำวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาสาขาฯคณิตศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดการแนะนำวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยคณาจารย์ฯได้ให้ความรู้ และแนะนำเนื้อหาในรายวิชาที่จะเปิดในปีการศึกษา 1/2558