โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557, ณ ห้อง 2105 อาคาร แม่โจ้ 60 ปี, เวลา 8.00 – 12.00 น. 08.00-08.45น.     ลงทะเบียน 08.45-09.00น.     พิธีเปิด กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ปีการศึกษา2557 โดย ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 09.00-10.00น.     ชี้แจงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดย คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ 10.00-10.15น.     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.15-11.00น.     บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ (หลักสูตร) อุดมศึกษา …

Continue reading

การรายงานความคืบหน้าการทำวิจัยของนักศึกษาทุนเรียนดี

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคมคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการให้นักศึกษาทุนเรียนดีชั้นปีที่2และ3รายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา

การถวายเทียนพรรษา ณ. วัดหนองอุโบสถ

เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ.วัดหนองอุโบสถ เนื่องในวันเข้าพรรษา

การแนะนำวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาสาขาฯคณิตศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดการแนะนำวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยคณาจารย์ฯได้ให้ความรู้ และแนะนำเนื้อหาในรายวิชาที่จะเปิดในปีการศึกษา 1/2558